Adatkezelési tájékoztató

Ligeti Blog

Email cím: bolt@csomagolasmentes.hu

A. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A ligetibloog.hu honlap megnyitása és használata kizárólag ebben a
nyilatkozatban felsorolt kikötésekkel és feltételekkel, valamint a magyar jogszabályokkal
összhangban engedélyezett. A honlap használatával a látogató elfogadja a nyilatkozatban
rögzített feltételeket.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

a) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

e) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –adatok feldolgozását végzi.

f) Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az Érintett személyes adatainak kezelését az Adatkezelő 2018. május 25-től a GDPR 6.cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelőtájékoztatáson
alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása alapján kezeli.

B. A HONLAPRA LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A Honlapra történő látogatás során az Adatkezelő kezeli az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatait, melyek a Honlap igénybe vétele során keletkeznek és
amelyeket az Adatkezelő a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek
többek között, de nem kizárólagosan az Érintett a látogatásának dátuma és időpontja,
aszámítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe.

Az automatikusan rögzített adatokat az Adatkezelő rendszere az Érintett belépésekor, illetve
kilépésekor automatikusan naplózza. Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes
felhasználói adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –nem kapcsolhatók
össze és azokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő a testre szabott
szolgáltatásnyújtás érdekében az Érintett számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el, és olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmai tekintetében.

a) Az adatkezelés célja
A Honlapra látogató Érintettek részére történő információnyújtás, szolgáltatás teljesítése,
testreszabott kiszolgálás, valamint a Honlap funkcionalitásának biztosítása.

b) Az adatkezelés időtartama
Az automatikusan rögzített naplózási, illetve technikai adatokat az Adatkezelő
általműködtetett rendszer, a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezésének hiányában a
naplózás utolsó időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

C. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt
személyes adatok biztonságát, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza a kezelt személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználásátés jogosulatlan megváltoztatását.

D. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni,
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az
esetben, ha az egy szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. A fentieken túl a
Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

E. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően
Felhasználó a szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított
Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás
igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval
szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának
megállapítása céljából.

 

Üzleteink

1137 Budapest, Katona József utca 9-11.

1111 Budapest, Budafoki út 9-11.

csomagolasmentes.hu

Webshop

webshop-ligeti.hu

Üzletünk

1137 Budapest, Katona József u. 9-11.

ligetihome.hu